nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Historia

W 2005 roku Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podjął decyzję o utworzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. W tym czasie na terenie Powiatu nie funkcjonowała placówka sprawująca opiekę nad dziećmi, a dzieci umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej postanowieniami Sądu Rodzinnego, kierowane były do placówek umiejscowionych na terenie innych powiatów.
W dniu 14 lipca 2005 roku Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – panią Barbarę Kałużewską do utworzenia Domu Dziecka w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. W ciągu jednego roku przebudowano parter internatu, dostosowując pomieszczenia do wymagań placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyposażono pomieszczenia mieszkalne i administracyjne. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli opracowali listę dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zduńskowolskiego, które przebywały w placówkach na terenie innych powiatów, jak również przeprowadzili szereg rozmów z dziećmi i ich opiekunami celem ustalenia, czy wyrażają chęć zamieszkania w placówce w Wojsławicach.

Uchwałą Nr XXXIX/52/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku utworzono placówkę opiekuńczo – wychowawczą pod nazwą Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach z siedzibą w Wojsławicach 119. Na stanowisko dyrektora nowo utworzonej placówki Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego powołał panią Monikę Walczak, która do chwili obecnej sprawuje swoja funkcję.

Szanowni Państwo

Witamy na stronie internetowej Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.  Nasz Dom powstał w 2006 roku. Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego w której mieszkają dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Obecnie mieszka w niej 30 dzieci w wieku od 6 do 19 lat.

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowanie i kształcenie oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom w nim przebywającym. Staramy się przygotowywać dzieci do samodzielnego życia we współpracy z rodzinami dzieci i instytucjami zajmującymi się statutowo opieką nad rodziną.

Istotną część działalności Domu stanowi praca terapeutyczno – edukacyjna i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania naszego Domu, sukcesów i osiągnięć naszych dzieci oraz prowadzonej pracy wychowawczej przez kadrę zatrudnioną w Domu Dziecka.

Znajdziecie tu również Państwo materiały edukacyjne z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą w zastępczych formach opieki jak również informacje dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w Polsce.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą pracą i zachęcam do ponownych odwiedzin.

Monika Walczak
Dyrektor Domu Dziecka
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Wojsławicach