nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd

Samorząd Wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego tworzą wszyscy wychowankowie placówki.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są wybory do zarządu samorządu wychowanków na stanowiska: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik. Zarząd jest reprezentantem ogółu wychowanków placówki. Samorząd wychowanków dokonuje również wyboru liderów poszczególnych grup wychowawczych: starszej, średniej i młodszej. Podział na grupy jest nieformalny, wynika z wieku dziecka. Tematyka zajęć wychowawczych czy przydział dyżurów porządkowych ustalana jest pod daną grupę wiekową.

Wychowankowie dokonują także wyboru opiekuna samorządu spośród wychowawców zatrudnionych w placówce. Zadaniem opiekuna samorządu jest sprawowanie pieczy nad pracą samorządu i pomoc przy realizowaniu planu pracy.

Najważniejszym zadaniem samorządu wychowanków jest czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Wewnętrznego Placówki oraz Regulaminu Samorządu Wychowanków.

Zarząd samorządu wychowanków wraz z opiekunem na początku każdego roku szkolnego wspólnie ustala i przydziela dyżury porządkowe wszystkim podopiecznym placówki. Na bieżąco dokonywane są w nim zmiany. Zarząd samorządu wychowanków dba w sposób szczególny o nowo przybyłe do placówki dzieci,  pomagając im zaklimatyzować się w nowym miejscu.

Zarząd opiniuje, wnioskuje i decyduje w sprawach organizacji życia placówki, działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. Członkowie zarządu mają wpływ na wysokość przyznawanego kieszonkowego premiowego dla poszczególnych wychowanków. W przypadku wychowanków wyróżniających się zaangażowaniem i wzorową postawą na terenie placówki czy szkoły, zarząd wnioskuje o przyznanie maksymalnej kwoty kieszonkowego premiowego. Zdarzają się również sytuacje, w których zarząd jest zmuszony opiniować decyzje o nieprzyznaniu kieszonkowego premiowego, z uwagi na wysoką absencję w szkole lub naganne zachowanie na terenie placówki.

Do zadań zarządu należy również reprezentowanie Domu Dziecka na zewnątrz, dbanie o sprzęt i wyposażenie placówki, organizacja wycieczek i wyjazdów weekendowych czy współorganizowanie czasu wolnego w placówce.

W tym roku szkolnym zarząd wnioskował  do dyrektora placówki o zakup wyposażenia sportowego oraz umożliwienie uczestniczenia wychowanków w zajęciach z tenisa stołowego i sztuk walki na terenie Zduńskiej Woli. Wszelkie propozycje wysuwane przez zarząd samorządu wychowanków są omawiane na spotkaniu z opiekunem samorządu, opiniowane przez opiekuna i składane dyrektorowi placówki. Spotkania opiekuna z samorządem odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, bądź częściej, w zależności od potrzeb.

Rozwijanie samorządności i aktywności wychowanków w placówce jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudza się inicjatywę u dzieci oraz odpowiedzialność za działania podejmowane w placówce. Samorządność rozwija również umiejętność współpracy w grupie oraz zacieśnia więzi koleżeńskie.